ไซแอมกรูโฟ-เอ็กซ์

Description

ชื่อสามัญ : Glufosinate-ammonium

กลุ่มสารเคมี  phosphinic acid [กลุ่ม H]

เลขทะเบียน : 2325-2556

คุณสมบัติทางเกษตร : เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้ามาเลเซีย และหญ้าคา วัชพืชใบกว้าง เช่น สาบม่วง กระดุมใบใหญ่ และบาหยา

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมกรูโฟ-เอ็กซ์”