สารกำจัดวัชพืช

Showing 1–8 of 28 results

 • คชาโซนิล

  คชาโซนิล ชื่อสามัญ โคลมาโซน+โพรพานิล ทะเบียนวัตถุอันตราย 1546-2557 (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 21 ส.ค. 2563) กลุ่มสารเคมี isoxazoiidinonne+anilide (กลุ่ม F3+C2) ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอก ในข้าวนาหว่านน้ำตมเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืช ประเภทใบกว้าง เช่นผักปอดนา และวัชพืชประเภทใบกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก วิธีใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ 1ไร่ 300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร อัตราพ่นบนพื้นที่ 1งาน 75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร *หลังหว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาพ่นสาร 2-3 วัน

  Read more
 • ควินคลอแรก

  ชื่อสามัญ : Quinclorac 25% SC กลุ่มสารเคมี Quinolinecarboxylic acid เลขทะเบียน : 840-2557 คุณสมบัติทางเกษตร : สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ออกฤทธิ์ดูดซึม เข้าทางใบ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก ข้าวไม่แดง ไม่งัน

  Read more
 • ทีมาสเตอร์

  ทีมาสเตอร์ ชื่อสามัญ บิวทาคลอร์ (butachlor)+โพรพานิล (Propanil) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 961-2561 (ทะเบียนหมดอายุ 22 พ.ค. 67) กลุ่มสารเคมี Chloroacetamide+amide (กลุ่ม K3+C2) ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอก ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น ผักปอดนา และวัชพืช ประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก และกกขนาก วิธีใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ 1ไร่ 300-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร อัตราพ่นบนพื้นที่ 1งาน 75-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร *หลังหว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

  Read more
 • ทีเซโทคลอร์

  ชื่อสามัญ : Acetochlor 50% W/V EC กลุ่มสารเคมี Chloroacetamide [กลุ่มK3] เลขทะเบียน: 753-2562 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ก่อนวัชพืชงอก ในถั่วเหลือง เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน ไมยราบ

  Read more
 • ทีเซ่น

  ทีเซ่น ชื่อสามัญ โฟมีซาเฟน (fomesafen) เลขที่ทะเบียนวัตถุอันตราย 729-2561 (ทะเบียนหมดอายุ 25 เม.ย. 67) ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชหงอก ในถั่วเหลืองฝักสด วัชพืชประเภทใบกว้างเช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน น้ำนมราชสีเล็ก ถั่วผี ปอวัชพืช และบานไม่รู้โรย วิธีใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ 1ไร่  160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร อัตราพ่นบนพื้นที่ 1งาน 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร *หลังปลูกถั่วเหลืองฝักสด วัชพืชจำนวน 3-6 ใบ

  Read more
 • ทีเตอร์ 84

  ฿0.00

  ทีเตอร์84 ชื่อสามัญ 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium) ทะเบียนวัตถุอันตราย 1190-2561 (ทะเบียนหมดอายุ 12 มิ.ย. 67) กลุ่มสารเคมี Phenoxycarbxylic acid (กลุ่ม 0) ประโยชน์ ใช้หลังวัชพืชงอก ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างเช่น ผักโขม สาบม่วง ผักเบี้ยหิน ลูกใต้ใบ และน้ำนมราชสีห์ วิธใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ 1ไร่ 200-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร อัตราพ่นบนพื้นที่ 1งาน 50-75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร *ระหว่างแถวอ้อย และวัชพืชสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

  Add to cart
 • ทีไซด์

  ชื่อสามัญ : Fluazifop-P-butyl กลุ่มสารเคมี Aryloxyphenoxypropionate[กลุ่มA] เลขทะเบียน : 376-2561 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้หลังวัชพืชงอกในถั่วเหลืองฝักสดเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนนก

  Read more
 • บิวทาคลอร์ เต่ามังกร 5 จี

  ชื่อสามัญ : Butachlor 5% GR เลขทะเบียน : 293-2559 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ก่อนวันวัชพืชงอกในนาหว่านตม เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอดนา กกขนาก และหนวดปลาดุก

  Read more