โพเอท

Description

ชื่อสามัญ : Validamycin 3% W/V SL

กลุ่มสารเคมี Antibiotic [กลุ่ม 26]

เลขทะเบียน : 679-2560

คุณสมบัติทางเกษตร : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ

There are no reviews yet.

Be the first to review “โพเอท”