เอ็มไซด์

Description

ชื่อสามัญ : Carbendazim 50% SC

กลุ่มสารเคมี Benzmimdazole

เลขทะเบียน : 1389-2555

คุณสมบัติทางเกษตร : ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางราก และทางใบ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างกว้างขวาง เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคใบไหม้ โรคราแป้ง โรคใบจุด ในผัก

There are no reviews yet.

Be the first to review “เอ็มไซด์”