อะทราซีน E

Description

ชื่อสามัญ Atrazine

กำจัดวัชพืช ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย ข้าวโพดหวาน เพื่อกำจัดวัชพืช

ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหินและสาบม่วง

There are no reviews yet.

Be the first to review “อะทราซีน E”