โพรพิเนบ20%

Description

ชื่อสามัญ : Propineb 70% WP

กลุ่มสารเคมี Alkylenebis (dithiocarbamate) [กลุ่ม M3]

เลขทะเบียน : 1685-2555

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วงในหอมใหญ่ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

There are no reviews yet.

Be the first to review “โพรพิเนบ20%”